Wielu inwestorów staje przed wyzwaniem załatwienia wszystkich formalności przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nieraz posiadamy działkę – nabytą samodzielnie, w spadku czy w darowiźnie – jednak mamy problem z drogą dojazdową do tej nieruchomości. I faktycznie, okazuje się, że droga dojazdowa musi mieć odpowiednie parametry.


Droga dojazdowa do działki

Do każdej działki budowlanej trzeba zapewnić możliwość dojazdu i dojścia. Jest to konieczne przed wydaleniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego „właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi”.
Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu. Tylko spełnienie określonych wymagań pozwoli inwestorowi uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć inwestycję.
Warto dodać, że projekt budowlany musi odpowiadać specyfice i charakterowi planowanego obiektu. Koniecznie także powinien zakładać m.in. rozwiązania związane z układem komunikacyjnym.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej

Minimalną szerokość drogi dojazdowej określają wymogi w § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Wymogi te regulują wprost kwestię minimalnej szerokości drogi dojazdowej.
Zgodnie ze wspomnianym § 14 „do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych”. Zgodnie z ust. 1 okazuje się, że szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 metry.
Jest dopuszczalne zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo jezdnego, ale tylko jeśli ma on nie mniej niż 5 metrów i umożliwia ruch pieszy oraz postój pojazdów.
Warto też zwrócić uwagę, że określenie „jezdnia” dotyczy pasa, po którym ma się odbywać dojazd. A dla takiego pasa minimalna szerokość drogi wynosi właśnie 3 metry. Stąd wymóg minimalnej szerokości drogi dojazdowej do działki. Są to dokładnie 3 metry.

Droga dojazdowa

Jak widać, droga dojazdowa to pewna konieczność w przypadku chęci zabudowy działki budowlanej. Niestety bez jej wyznaczenia nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Warto o tym pamiętać, planując proces inwestycyjny. Nawet już na etapie poszukiwań działki pod wymarzony dom czy inną nieruchomość, powinniśmy brać pod uwagę aspekt drogi dojazdowej i jej minimalnej szerokości, która wynosi 3 metry.

Artykuł powstał przy współpracy z ePorady24.pl i OdpowiedziPrawne.pl


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież