Budynek gospodarczy może mieć różne przeznaczenie. Możliwe jest w nim składowanie sprzętów ogrodowych czy nieużywanych na co dzień przedmiotów. Budynek taki może także pełnić funkcję warsztatu hobbistycznego, w którym w konkretny sposób spędza się czas wolny. Jeszcze innym pomysłem jest przeznaczenie budynku gospodarczego do przechowywania np. rowerów czy deskorolek. Niezależnie jednak od celu, w jakim stawiamy na działce budynek gospodarczy, musi on spełniać różne wymagania związane z przepisami prawnymi.

Definicja budynku gospodarczego

Definicja budynku gospodarczego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 3 ust. 8: „ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”.
A zatem należy uznać, że budynkiem gospodarczym jest budowla niemieszkalna, która służy zasadniczo do przechowywania rzeczy i wykonywania drobnych prac warsztatowych zgodnych z własnymi potrzebami. Budynek taki wchodzi w skład zabudowy działki budowlanej.
Budynek gospodarczy, aby został pozostawiony legalnie, musi zostać zgłoszony do organu. Przepisy Prawa budowlanego zakładają, że na działce na zgłoszenie można postawić parterowy budynek o powierzchni maksymalnie 35m2. Na każde 500m2 działki mogą stać maksymalnie dwa takie budynki. I o tych zasadach należy pamiętać, planując postawienie budynku gospodarczego na zabudowanej działce.

Odległość budynku gospodarczego od granicy działki

Często zależy nam na oszczędności miejsca na naszej działce i dlatego ważna jest odpowiedź na pytanie, jaka musi być odległość budynku gospodarczego od granicy działki. Otóż od 2018 r. obowiązują nowe warunki techniczne zgodnie z rozporządzeniem. Określają dokładne wymogi sytuowania budynków na działce:
„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość”.
Jak więc widać, budynek gospodarczy musi być oddalony od granicy działki. Minimalna odległość przy ścianie zawierającej okna lub drzwi to 4 metry od granicy, a przy ścianie bez otworów – 3 metry. Jeżeli jednak dla naszej nieruchomości ustanowiony jest miejscowy plan, może on zakładać zmniejszenie odległości od granicy do 1,5 metra, a czasami nawet – możliwość postawienia budynku gospodarczego w samej granicy. Więcej informacji w artykule https://www.prawo-budowlane.info/usytuowanie-budynku-gospodarczego-na-dzialce-w-zabudowie-jednorodzinnej,326,material_prawo_budowlane.html

Budynek gospodarczy w granicy

Warto zwrócić także uwagę na przepis dotyczący bardzo wąskich działek – o szerokości 16 m lub mniejszej w zabudowie jednorodzinnej. W takiej sytuacji prawo dopuszcza budowę w granicy lub 1,5 m od granicy działki.
W sytuacji budowy budynku gospodarczego w granicy działki trzeba jednak pamiętać, że musi on mieć określone wymiary, a dokładnie:
długość nie większą niż 6,5 m,
wysokość nie większą niż 3 m.

Bibliografia:


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież